سیدضیائ محمدی مبارکه

szmohammadi@pnu.ac.ir
09132421936
szmohammadi@yahoo.com
میکرو استخراج، نانو شیمی، پیش تغلیظ، جداسازی، الکتروشیمی
کرمان - کرمان
دانشیار
شیمی
دانشگاه سیستان و بلوچستانگارشناسیشیمی کاربردی13671371
شهید باهنر کرمانگارشناسی ارشدشیمی تجزیه13741377
دانشگاه شهید باهنر کرماندکتریشیمی تجزیه13791384
اجراییپیام نور استان کرمانرییس آموزش استان کرمان13861387
اجراییپیام نور بمرییس1387ادام
داخل دانشگاهی2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI102 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی3 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه80 مورد مشاهده
روشهاي فيزيكي و شيميايي جداسازي1397تالیفدانشگاه پیام نور
کروماتوگرافی1397تالیفدانشگاه پیام نور
شیمی و تکنولوژی رنگ1389تالیفانتشارات پیام نور
آزمایشگاه شیمی و تکنولوزی رنگ1388تالیفانتشارات پیام نور
تهیه، بررسی رفتار الکتروشیمیایی و فعالیت الکتروکتالیزوری الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانودرات زیرکونیم اکسید به عنوان یک حسگر هیدرازینسید ضیا محمدی ناظر علمی : ---
تعیین متیل دوپا در حضور مقادیر زیاد هیدروکلروتیازید با استفاده از الکترود خمیر کربنی اصلاح شده با نانو صفحات گرافن اکسید و اصلاحگرسید ضیا محمدی ناظر علمی : ----
(توسعه اي) جداسازي و پيش تغليظ يون هاي تاليم، پالاديم، طلا و نيكل موجود در نمونه هاي آبي قبل از اندازه گيري آن به روش جذب اتمي شعله 1389.01.25 1390.06.01  ناظر علمی :
(توسعه اي) استخراج نقطه ابري انتخابي و تعيين طيف بيني جذب اتمي شعله يون سرب موجود در نمونه هاي آبي 1390.07.05 1390.11.01  ناظر علمی :
(كاربردي) استخراج فاز جامد مغناطيسي يونهاي پالاديم و روديم قبل از تعيين طيف بيني جذب اتمي شعله 1390.09.22 1390.12.01  ناظر علمی :
(توسعه اي) ميكرو اسنخراج مايع مايع پخشي براي جداسازي مقادير ناچيز يون طلاي موجود در آبهاي مختلف قبل از تعيين بوسيله جذب اتمي شعله 1390.03.25 1390.06.01  ناظر علمی :
(توسعه اي) تعيين مقادير ناچيز يونهاي روي و كادميم موجود در نمونه هاي آبي با استفاده از ميكرو اسنخراج مايع مايع پخشي-بدون ليگاند جفت شده با طيف بيني جذب اتمي شعله 1390.07.05 1390.11.01  ناظر علمی :
(كاربردي) ميكرواستخراج مايع مايع پخشي براساس مايع يوني براي جداسازي و پيش تغليظ سرب موجود در نمونه هاي آبي 1392.04.29 1393.05.01  ناظر علمی :
(بنيادي) خارج كردن يونهاي سرب و نيكل از محلول هاي آبي با استفاده از كربن فعال توليد شده از باقيمانده هاي ريشه شيرين بيان 1392.04.29 1393.11.01  ناظر علمی :
(توسعه اي) پيش تغليظ مقادير ناچيز يونهاي پالاديم و طلاي موجود در نمونه هاي آبي و گرد و غبار خياباني با استفاده از استخراج نقطه ابري بدون استفاده از ليگاند................. 1391.08.30 1392.01.01  ناظر علمی :
(توسعه اي) جداسازي مقادير ناچيز پالاديم بوسيله نانوذرات SiO2/TiO2/Ce در نمونه هاي لجن آندي و فاضلاب ........................ 1392.04.29 1392.11.01  ناظر علمی :
(كاربردي) پيش تغليظ مقادير ناچيز پالاديم، روديم و طلا در آب رودخانه ها و پساب كارخانه ها بوسيله همرسوبي واندازه گيري با جذب اتمي شعله 1390.09.22 1391.09.01  ناظر علمی :
(توسعه اي) پيش تغليظ مقادير ناچيز يونهاي پالاديم و طلاي موجود در نمونه هاي آبي و گرد و غبار خياباني با استفاده از استخراج نقطه ابري بدون استفاده از ليگاند قبل از تعيين با جذب اتمي شعله   ناظر علمی :
(توسعه اي) جداسازي مقادير ناچيز پالاديم بوسيله نانوذرات SiO2/TiO2/Ce در نمونه هاي لجن آندي و فاضلاب قبل از تعيين با جذب اتمي شعله کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :