صدیقه کامران هکانی

S_kamran@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
فارس - جهرم
استادیار
شیمی
الزهرا تهرانکارشناسی شیمی محض13641369
شهید چمران اهوازکارشناسی ارشدشیمی تجزیه13701373
دانشگاه شیرازدکتریشیمی تجزیه13851390
مدیریتیدانشگاه پیام نور مرکز جهرمسرپرست مرکز جهرم13831385
داخل دانشگاهی2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI14 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی4 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه34 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(بنيادي) كاربرد طراحي اورتوگونال به عنوان روش كمومتريكس جهت بهينه سازي سيستم براي اندازه گيري سنيتكي-اسپكتروفتومتري واناديوم   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :