سید فاطمه موسوی ساردو

mfateme604@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کرمان - جیرفت
مربی
مهندسی کشاورزی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
نشریات یا مجلات فاقد نمایه24 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(بنيادي) اثربرخي تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر رشد ونمو ،عملكرد و ميزان ماده موثره آليسين در سير خوراكي در شرايط تنش خشكي در جيرفت   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :