سیده نرگس رضایی

sn.rezaie@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
داستان نویسی، فرهنگ نویسی
البرز - نظرآباد
استادیار
ادبیات فارسی
تربیت مدرسکارشناسی ارشدادبیات فارسی13781380
تربیت مدرسدکتریادبیات فارسی13801385
آموزشینظرابادآموزشی13861399
مدیریتیکرجمدیر گروه استان13971399
آموزشیکرجمدیر گروه استان13991400
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی3 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه2 مورد مشاهده
کارگاه فرهنگ نویسی1398تالیفپیام نور
پروین شناخت1394تالیفکلک سیمین
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
ویراستاری -
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :