شریفه رضاقلی

rezagholi@pnu.ac.ir
sh_rezagholi79@yahoo.com
کرمان - کرمان
استادیار
ریاضی
شهید باهنر کرمانکارشناسی ریاضی کاربردی13791383
شهید باهنر کرمانکارشناسی ارشدریاضی محض13831385
شهید باهنر کرماندکتریریاضی محض، آنالیز13901394
آموزشیدانشگاه پیام نور استان کرمانعضو هیات علمی1387 
مدیریتیدانشگاه پیام نور بردسیررییس دانشگاه1395 
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه5 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) بررسي كاربردهاي برد عددي رتبه بالاتر   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :