سیمین راجی زاده

si.rajizade@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کرمان - کرمان
مربی
حسابداری
دانشگاه شهید باهنر کرمانکارشناسی ارشدحسابداری  
پیام نور کرمانکارشناسی حسابداری  
اجراییکرماندر قسمت سوابق پژوهشی در رزومه کاری قید شده اند13891392
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
راهنمای حسابداری میانه11393تالیف 
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :