صغری کیانی

So_kiani@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
چهارمحال و بختیاری - فرخ‌شهر
استادیار
کشاورزی
شهید چمران اهوازکارشناسیمهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات  
شهرکردکارشناسی ارشدمهندسی کشاورزی -اصلاح نباتات  
دا نشگاه بین المللی امام خمینی قزویندکتریمهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات9398
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
داخل دانشگاهی5 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI7 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی3 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه8 مورد مشاهده
از ژن تا ژنوم مفاهیم و کاربردهای زیست فناوری1393ترجمه 
چشم انداز و پتانسیل بالقوه گونه prunus scoparia به منظور استفاده تغذیه ای و صنعتی  ناظر علمی :
تغییرات مورفو-بیوشیمیای،فیزیواوژی،آناتومی و روزنه ای برخی از گونه های مهم وحشی بادام استان چهر محال و بختیاری  ناظر علمی :
(كاربردي) مطالعه رابطه فيلو ژنتيكي بين گونه هاي جنس Vicia با استفاده از ن توالي هاي ITS 1- 5.8S-ITS2 ژنrDNA 1389.08.24 1392.07.09  ناظر علمی :
(كاربردي) تغييرپذيري ژنتيكي و مطالعات فيلوژنتيكي مهمترين پارامترهاي روغن و بذر برخي از جمعيت گونه¬هاي وحشي بادام (Prunus L. spp.) بومي ايران 1392.08.06 1392.09.27سرخه كريم ، رجب پور شكيبا-399705 ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :