سهراب مرادی

moradi_4@pnu.ac.ir
09188570167
moradi_4@pnu.ac.ir
اقتصاد منابع طبيعي و محيط زيست - كاربرد پژوهش عملياتي در مديريت منابع طبيعي
کرمانشاه - جوانرود
استادیار
توسعه کشاورزی و منابع طبیعی
استاديار رسمي قطعي دانشگاه پيام نور
مازندرانکارشناسیمهندسی منابع طبیعی - جنگلداری13781382
تهرانکارشناسی ارشدمهندسی منابع طبیعی - جنگلداری13821384
گیلاندکتری (Ph.D)مهندسی علوم جنگل - جنگلداری 13901394
آموزشیدانشگاه پیام نور استان کرمانشاهعضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور13861401
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد تازه آباد (ثلاث باباجانی)رئیس دانشگاه پیام نور واحد تازه آباد (ثلاث باباجانی)13861395
اجراییدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد تازه آباد (ثلاث باباجانی)عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان ثلاث باباجانی13871395
اجراییدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد تازه آباد (ثلاث باباجانی)عضو انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ثلاث باباجانی13881392
اجراییدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد تازه آباد (ثلاث باباجانی)عضو کمیته دائمی نهضت مطالعه مفید شهرستان ثلاث باباجانی13901395
اجراییدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد تازه آباد (ثلاث باباجانی)عضو ستاد صیانت از حریم عمومی و حقوق شهروندی شهرستان ثلاث باباجانی13901395
اجراییدانشگاه پیام نور استان کرمانشاهعضو شورای هم اندیشی و اتاق فکر دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه13931394
اجراییدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد تازه آباد (ثلاث باباجانی)رئیس شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور واحد تازه آباد (ثلاث باباجانی)13941395
اجراییدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد تازه آباد (ثلاث باباجانی)عضو شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور واحد تازه آباد (ثلاث باباجانی)13951396
آموزشیدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز جوانرودپژوهشگر برتر سال 1396 دانشگاه پیام نور 13961396
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوهرئیس دانشگاه پیام نور واحد پاوه13971401
اجراییدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوهرئیس شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور واحد پاوه13971401
اجراییدانشگاه پیام نور استان کرمانشاهعضو شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه13981400
اجراییدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوهعضو کمیته راهبردی الگوی همت شهرستان پاوه14001401
آموزشیدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه پژوهشگر برگزیده دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه در سال 140014001400
اجراییدانشگاه پیام نور استان کرمانشاهعضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه14011401
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها12 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی7 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه4 مورد مشاهده
اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست1400تالیفدانشگاه پیام نور
جنگلداری1396تالیفدانشگاه پیام نور
اصول علمی جنگل کاری1391ترجمهسروا
(كاربردي) انتخاب لكه هاي جنگلي مناسب براي حفاظت از سنجاب ايراني در شهرستان ثلاث باباجاني محمودي صالح ، شيخي ئيلانلو صياد ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي نيازهاي رويشگاهي و خصوصيات كمي و كيفي بنه - پسته وحشي- در جنگلهاي شهرستان ثلاث باباجاني - استان كرمانشاه. 1390.01.15 1390.10.20  ناظر علمی : دکتر محسن فرشادفر
(كاربردي) تعيين مشخصه هاي كمي پراكنش و سرانه فضاي سبز شهري كرمانشاه با استفاده از داده هاي سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي 1390.01.15 1390.09.14کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي تغييرات گستره جنگلهاي زاگرس با استفاده از سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي. مطالعه موردي : سامانه عرفي روستاي جوجار - شهرستان ثلاث باباجاني 1388.01.15 1388.09.15پاهكيده اقبال-392145 کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي مدل هاي اي پي ام و پسياك براي برآورد فرسايش و رسوب با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي در حوزه آبخيز زمكان 1392.09.02 1393.10.01کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) ارزشگذاري تفرجگاهي پارك طاق بستان شهر كرمانشاه با استفاده از روش هزينه سفر منطقه اي 1392.02.20 1392.08.09کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي تغييرات گستره جنگلهاي زاگرس با استفاده از سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي. مطالعه موردي : سامانه عرفي روستاي جوجار - شهرستان ثلاث باباجاني 1388.01.15 1388.09.15پاهكيده اقبال-392145 کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
مهارت هاي هفت گانه كامپيوتر (ICDL)
آشنايي با نرم افزار تخصصي ArcGIS
آشنايي با زبان انگليسي
تجربه 14 سال مديريت به عنوان رييس دانشگاه پيام نور - در سطح مركز / واحد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :