سولماز آوریده

avarideh92@pnu.ac.ir
09111839963-44222374
09111839963-44222374
avarideh_soolmaz@yahoo.com
گیلان - شفت
استادیار
علوم اجتماعی
دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزدکتریجامعه شناسی فرهنگی13941398
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوینکارشناسیفلسفه محض7679
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزکارشناسی ارشدجامعه شناسی8486
آموزشیدانشگاه پیام نور واحد شفتتدریس و مشاوره پایان نامه ها86 
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز تالشمدیر بخش پژوهشی دانشگاه89 
اجراییدانشگاه پیام نور واحد شفتمسول کانون بسیج اساتید دانشگاه پیام نور واحد شفت90 
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز تالشعضو شورای آموزشی دانشگاه91 
اجراییدانشگاه پیام نور واحد شفتعضو شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور واحد شفت91 
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز تالشمشاور علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر91 
داخل دانشگاهی2 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه3 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
بررسي چگونگي افزايش رضايت شغلي مربيان ومعاونين پرورشي استان گيلان در سال 86-85   ناظر علمی :
بررسي ميزان مشاركت اجتماعي ، سياسي و فرهنگي دانشجويان دانشگاه پيام نور تالش سولماز آوریده-محمدرضا قدرتی ناظر علمی : دکتر مهدی حجت
(كاربردي) بررسي ميزان مشاركت سياسي و اجتماعي و فرهنگي دانشجويان دانشگاه پيام نور گيلان 1387.11.30 1388.02.08کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
مقاله نوبسی و کارهای پژوهشی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :