سمیه نوری نژاد

Somynoori@pnu.ac.ir
09114200191
noori_somy@yahoo.com
Somynoori@pnu.ac.ir
somynoori221359@gmail.com
پژوهش هنر ، جامعه شناسی هنر، زیبایی شناسی هنر، انسان شناسی هنر، معماری
تهران - شهر ری
استادیار
هنر و معماری
الزهرا(س)کارشناسیطراحی پارچه و لباس -گرایش چاپ پارچه13781392
الزهرا(س)ارشدپژوهش هنر13841387
الزهرا(س)دکترای تخصصیپژوهش هنر13951400
اجراییمرکز بندر عباستهیه کننده رادیو و...1391کنون
آموزشیدانشگاه پیام نور استان تهرانعضو علمی13911430
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی5 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه1 مورد مشاهده
ویرایش علمی و طراحی آموزشی کتب1 مورد مشاهده
نگاهی به هنر و تمدن ایران پس از اسلام1394تالیفنشر سمیرا
کاربرد هنر در پرورش1392تالیفرسول
نمادها در معماری مقدس شرق1393تالیفشمس دانش
تاریخ پارچه و نساجی1398تالیفدانشگاه پیام نور
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
جامعه شناسی هنر
زیبایی شناسی هنر
پژوهش هنر
طراحی و چاپ پارچه و لباس
نگارگری
تذهیب
چاپ باتیک
نقاشی باتیک
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :