سمیه دوست محمدی

doostmohammadi@pnu.ac.ir
09133431489
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کرمان - کرمان
مربی
علوم و مهندسی کشاورزی
دانشگاه شهید باهنر کرماندکتری حرفه ایدکتری دامپزشکی  
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز کرمانهیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز کرمان  
رتبه های علمی کسب شده و جوایز1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI6 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه30 مورد مشاهده
وزارت بهداشت1 مورد مشاهده
بررسی جامع عروق طحال گربه با استفاده از تکنیک های کالبد شناختی و داپلر پالسی1394تالیف 
تعيين رابطه خشكسالي با تغييرات ميزان جمعيت دامي در استان كرمان طي دوره آماري 1389 تا 1393(مطالعه موردي: شهرستان فهرج)  ناظر علمی : دانشگاه پیام نور
بررسي رابطه عناصر اقليمي و ميزان شيوع بيماري پاستورلوزيس شتر در سطح شهرستان ريگان  ناظر علمی : دانشگاه پیام نور
بررسي ميزان شيوع بيماري سورا يا تريپانوزوميازيس شتر در سطح شهرستان ريگان در رابطه با فاكتورهاي درجه حرارت،ساعات آفتابي و رطوبت نسبي  ناظر علمی : دانشگاه پیام نور
Reorganization and rehabilitation of the old tissue of kerman a case study of sector Brzuamighi region one  ناظر علمی : دانشگاه پیام نور
زبان انگلیسی سطح پیشرفته
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :