طاهره روحانی

Rohani@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
الکتروشیمی - نانوکامپوزیتها
کرمان - زنگی‌آباد
دانشیار
شیمی
دانشگاه شهید باهنرکارشناسی شیمی محض13741378
دانشگاه شهید باهنرکارشناسی ارشدشیمی تجزیه13791382
دانشگاه شهید باهنردکتریشیمی تجزیه13831388
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISI2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه15 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) تعيين همزمان اوريك اسيد و اسكوربيك اسيد با الكترود كربن شيشه اي - نانو لوله هاي كربني چند جداره عامل دار شده جديد   ناظر علمی :
(كاربردي) اندازه گيري مقادير كم نقره با استفاده از الكترود كربن سراميك اصلاح شده 1390.09.22 1390.11.01  ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :