طاهره کوچکیان

kuchakian@pnu.ac.ir
darya_koochekiyan@yahoo.com
مکاتب ادبی و هنری به ویژه رئالیسم، نقد و نظریه های ادبی، ادبیات داستانی، اسطوره و عرفان شرقیُ
کرمانشاه - کرمانشاه
استادیار
زيان و ادبيات فارسي
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی4 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها6 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی3 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
تحلیل گفتمان در رمان - تحلیلی بر سازوکار گفتمانی رضا امیرخانی در من اوروناک مرادی ناظر علمی :
الگوی ارتباط مبانی ادبی در ساختاری گفتگو مدار  ناظر علمی : دکتر آزیتا همدانی
نگاهی میان رشته ای به آثار ادبی نگاهی نو به نقد اجتماعی با عنوان نقد ادبی جامعه گرا  ناظر علمی : دکتر آزیتا همدانی، دکتر علی محمد جوادی
بازنگاهی ادبی به اجتماع نیمه اول 1300 کرمانشاه به روایت دو رمان رئالیستی ( نقد اجتماعی)  ناظر علمی : دکتر نادر امیری
نقد و نظریه های ادبی، مکاتب ادبی به ویژه رئالیسم، ادبیات داستانی، اسطوره و عرفان شرقیُ، ویراستاری متن
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :