طیبه احمدی ابراهیم آبادی

*****
*****
کرمان - رفسنجان
استادیار
زمین شناسی