تکتم یارمحمدی

t.yarmohamadi@pnu.ac.ir
09151571845
t.yarmohamadi@pnu.ac.ir
تاریخ، ادبیات و فلسفه
خراسان رضوی - گناباد
استادیار
علوم اجتماعی
استاديار گروه تاريخ دانشگاه پيام نور
دانشگاه فردوسي مشهدكارشناسيتاريخ13801384
دانشگاه فردوسي مشهدكارشناسي ارشدتاريخ ان بعد از اسلام13851387
پيام نوردكتريتاريخ ايران بعد از اسلام13911397
آموزشیگناباداستادیار دانشگاه پیام نورتدریس دروس کارشناسی و کارشناسی و 13901402
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها7 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی5 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی1 مورد مشاهده
تشکیلات دیوانی ایلخانان1388تالیفصبای اندیشه
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :