یوسف درویشی

phddarvishi@pnu.ac.ir
09129362991
phddarvishi@yahoo.com
www.phd-darvishi.com
armanshahrgerayan@
تدوین کتاب- طنز های فاخر -فیلم های کلاسیک
اردبیل - هیر
استادیار
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه تربیت معلم تهران (خوارزمی)کارشناسیدبیری جغرافیا  
دانشگاه تهرانکارشناسی ارشدجغرافیای طبیعی13811383
مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهراندکتریجغرافیا و برنامه ریزی شهری13851391
آموزشیآموزش و پرورش استان اردبیلدبیری13771389
آموزشیدانشگاه پیام نور اردبیلهیات علمی و مسئول ارتباط دانشگاه با صنعت و کارآفرینی1389139.
آموزشیدفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی ج.ا. ایران ناجا استان اردبیلعضو شورای پژوهشی1390139...
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان اردبیلمدیر مرکز رشد دانشگاه13961400
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان اردبیلمدیر گروه هنزر و معماری(شهرسازی)13971400
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها21 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه67 مورد مشاهده
آسیب شناسی شهری1394تالیف 
سوالات تشریحی و تستیکارشناسی ارشد مبانی جغرافیای طبیعی1393تالیف 
کتاب راه، منابع دکتری علوم جغرافیا (فلسفه جغرافیا)1394تالیف 
،سوالات تشریحی و تستی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی1393تالیف 
کتاب راه، منابع دکتری علوم جغرافیا جغرافیای طبیعی و انسانی ایران1394تالیف 
رشد شتابان شهری و آسیب شناسی کالبدی و اجتماعی1391تالیف 
جغرافیای سیاسی و امنیتی اقوام و عشایر ایران1391تالیف 
سوالات تشریحی و تستی کارشناسی ارشد آب و خاک1393تالیف 
کتاب راه منابع دکتری علوم جغرافیا (فلسفه جغرافیایی)1394تالیف 
کتاب راه، منابع دکتری علوم جغرافیا (فلسفه جغرافیا)1394تالیف 
آسیب های حاشیه نشینی1394تالیف 
سوالات تشریحی و تستی کارشناسی ارشد مبانی جغرافیای انسانی1393تالیف 
کتاب راه، منابع دکتری علوم جغرافیا جغرافیای طبیعی و انسانی ایران1394تالیف 
سوالات تشریحی و تستی کارشناسی ارشد فلسفه جغرافیا1393تالیف 
رشد شتابان شهری و آسیب شناسی کالبدی و اجتماعی1391تالیف 
سوالات تشریحی و تستی کارشناسی ارشد جغرافیا و بر نامه ریز ی روستایی و ناحیه ایی1393تالیف 
شهر و اسکان غیر رسمی1394تالیف 
سوالات تشریحی و تستی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریز ی شهری1393تالیف 
کتاب راه منابع دکتری علوم جغرافیا(فلسفه جغرافیا)1394تالیف 
.سوالات تشریحی و تستی کارشناسی ارشد آب و هواشناسی1393تالیف 
کتاب راه منابع دکتری علوم جغرافیا (مبانی جغرافیای طبیعی و انسانی)1394تالیف 
(توسعه اي) ررسي تاريخي شكل گيري عشاير استان اردبيل حسين نژاد بيژن کارفرماي طرح: دفتر تحقيقات كاربردي نيروي انتظامي استان اردبيل ناظر علمی :
(توسعه اي) بررسي مقايسه ايي ميزان مشاركت در ميان عشاير و مردم شهر و رابطه آن با احساس امنيت کارفرماي طرح: دفتر تحقيقات نيروي انتظامي استان اردبيل ناجا ناظر علمی :
(كاربردي) طرح تئوري راهبرد پليس عشاير در ايران کارفرماي طرح: دفتر تحقيقات نيروي انتظامي استان اردبيل ناظر علمی :
(كاربردي) رشد شتابان شهري و آسيب شناسي كالبدي واجتماعي در شهراردبيل کارفرماي طرح: دفتر تحقيقات كاربردي نيروي انتظامي استان اردبيل ناظر علمی :
(توسعه اي) بررسي تاريخي شكل گيري عشاير استان اردبيل و نقش آن در فرهنگ و تمدن ايراني کارفرماي طرح: دفتر تحقيقاتي كاربردي نيروي انتظامي استان اردبيل ناظر علمی :
(توسعه اي) گواهي ناظر علمي و استاد راهنما پروژه تحقيقاتي بررسي ويژگي هاي شخصيتي عشاير استان اردبيل.pdf کارفرماي طرح: دفتر تحقيقات كاربردي نيروي انتظامي استان اردبيل ناظر علمی :
تشکیل کارگاه های آموزشی
سخنرانی علمی و عمومی
روابط اجتماعی قوی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :