زهرا کاظم پور

zahrakazempour00@gmail.com
03153236565
zahrakazempour00@gmail.com
z_kazempour@pnu.ac.ir
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=93bQsBsAAAAJ
اصفهان - شهرضا
استادیار
علم اطلاعات و دانش شناسی
فارغ التحصیل مقطع دکترا دانشگاه تهران در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و استادیار دانشگاه پیام نور می باشم. رتبه اول گروه كتابداري دانشگاه اصفهان در مقطع كارشناسي-کسب عنوان پژوهشگر برتر حوزه علوم انسانی استان اصفهان در سال1389- کسب عنوان کتاب برگزیده دهمین دوره جایزه کتاب فصل تابستان 1388 -کسب عنوان کتاب برتر سال در دانشگاه پیام نور استان اصفهان در سال 1389
دانشگاه اصفهانکارشناسیکتابداری13781382
دانشگاه تهرانکارشناسی ارشدکتابداری13821385
دانشگاه تهراندکتری تخصصیعلم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات13901395
اجرایی پژوهشكدة امام خمينيانجام پژوهش13821383
اجراییپژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايرانانجام پژوهش13831384
آموزشیدانشگاه پیام نور تدریس و پژوهش1386000
مقالات منتشر شده در نشریات ISC19 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI10 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی5 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه3 مورد مشاهده
هنر هشتم در كتابخانه ها1390تالیفانتشارات چاپار
اشعار آسمانی ها برای زمینی ها1393تدوینانتشارات فرهنگ پژوهان دانش
کتابشناسی ازدواج و طلاق به انضمام گزارمان توصیفی 1394تدوینانتشارات فرهنگ پژوهان دانش
خدمات انتفاعی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی1388ترجمهانتشارات چاپار
روش تحقيق در علوم انساني و سلامت1392تالیفانتشارات سپهر دانش
دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی (داکاپ). 1399تدوینانتشارات چاپار
آیین نقد کتاب1389تالیفانتشارات چاپار
روش تحقیق و گزارش نویسی: تدوین پایان نامه و رساله تحصیلی1387تالیفانتشارات سپهر دانش
مقدمه ای بر نمایه سازی و چکیده نویسی (راهنمای عملی)1388تالیفانتشارات چاپار
فرهنگ اصطلاحات توصيفي علوم و فناوري هسته اي1387تدوینانتشارات دهلاويه
کتابخانه ها و گردشگری فرهنگی1391تالیفانتشارات چاپار
کتابشناسی مطالعه1390تدوینانتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مقاله نویسی در علوم انسانی و سلامت1393تالیفانتشارات سپهر دانش
کتابداری مدنی: بازنگری در رسالت اجتماعی کتابخانه عمومی1388ترجمهانتشارات چاپار
جغرافيای سياسی اطلاعات (فاصله های بی فاصله). 1386تالیفانتشارات چاپار
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
تسلط بر office
تسلط بر بازیابی اطلاعات و جستجو در پایگاه های اطلاعاتی
سواد اطلاعاتی
نمایه سازی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :